ЗАЩО PMC?

Инвестицията е сложен, продължителен и отговорен процес, преминаващ през различни етапи. Необходимо е инвеститорът да предприеме действия по създаване и одобряване на идеен, технически и работен проект и организиране на финансирането му. Да организира строително – монтажните работи, обзавеждане, оборудване, доставка и монтаж на машини и съоръжения, да осъществява контрол на всеки етап от процеса, да следи спазването на финансовата рамка на инвестиционния проект и да осигури въвеждането му в експлоатация в съответствие с изискванията на нормативната база в Република България. Когато този процес се изминава за първи път, инвеститорът ще се сблъска с неспецифични за неговата дейност проблеми и ще ангажира времето си изцяло с тяхното решаване. А това води до повишен разход на време и средства, понякога и до пълна загуба на инвестицията.

Ние предлагаме цялостно управление на инвестиционния проект. Разполагаме с екип от квалифицирани специалисти и опит, за да осъществим:
• ефективно управление на инвестиционния процес;
• планиране и контрол на финансовите средства;
• гарантирано качество на строително–монтажните работи;
• реализация на инвестиционния проект, в срокове определени между страните.


PMC отговаря на стандартите за управление на качеството и е сертифицирана по ISO 9001:2008.

PMC контролира намаляването на вредните въздействия от дейността си върху околната среда. Фирмата има внедрени системи за управление на околната среда и е сертифицирана по ISO 14001:2004.

Ясни цели
Ние помагаме на инвеститорите да формират ясни идеи и ясни цели – това е важна основа за постигане на качествен продукт при оптимални разходи.

Въвеждането в ескплоатация и получаването на разрешение за ползване е наше задължение – Вие получавате собственост с гарантирано качество и в планирани срокове.


Планиране
Ние извършваме финансово планиране, избор на правилни технологични решения, планираме строителния процес, за да достигнем резултат с планиран ефект.

Въвеждането в ескплоатация и получаването на разрешение за ползване е наше задължение – Вие получавате собственост с гарантирано качество и в планирани срокове.


Управление и контрол на строителния процес
Чрез търгове и конкурси, ние избираме най-добрите проектанти, строители, машини и съоръжения, обзавеждане и оборудване, с което постигаме ефективност и качество на вложените от Вас средства.

Въвеждането в ескплоатация и получаването на разрешение за ползване е наше задължение – Вие получавате собственост с гарантирано качество и в планирани срокове.

Осигуряване на контрол по време на строителния процес
Ние гарантираме спазване на законите и техните подзаконови нормативни актове чрез лицензиран консултант.

Въвеждането в ескплоатация и получаването на разрешение за ползване е наше задължение – Вие получавате собственост с гарантирано качество и в планирани срокове.

ЗАЩО PMC?
2018, Всички права запазени.

Уеб Дизайн и SEO: Varnaweb.bg